Oświadczenie o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu Medialink Communications Consult s.r.o. Ze stron internetowych Medialink Communications Consult s.r.o. można korzystać zasadniczo bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z usług specjalnych naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych, które mają zastosowanie do Medialink Communications Consult s.r.o. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator, Medialink Communications Consult s.r.o. wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak internetowe transmisje danych mogą mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje 

Deklaracja ochrony danych Medialink Communications Consult s.r.o. opiera się na terminach używanych przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, kiedy zostało wydane Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić użyte terminy. 

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy następujących terminów:

 • a)    Dane osobowe

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „ osobą, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę fizyczną, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jedna szczególna cecha, wyraża fizyczny, fizjologiczny można zidentyfikować tożsamość genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej. 

 • b)    osoba, której dane dotyczą

  Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie.

 • c)    przetwarzanie

  Przetwarzanie to jakikolwiek proces prowadzony z lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub jakikolwiek taki szereg procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak gromadzenie, utrwalanie, organizacja, zamawianie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odczyt, zapytanie, wykorzystanie, Ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę dostarczania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

 • d)    ograniczenia przetwarzania

  Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e)    Profilowanie

  Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, Analizować lub przewidywać preferencje, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, miejsce pobytu lub relokację tej osoby fizycznej. 

 • f)     pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi gwarantującymi, że dane osobowe nie można przypisać do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g)    kontroler lub kontroler

  Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczegółowe kryteria jej wyznaczenia mogą zostać określone zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich. 

 • h)    Podmioty przetwarzające

  Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

 • i)      odbiorcą 

  Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią, czy nie. Organy, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są uznawane za odbiorców. 

 • j)       osoba trzecia

  Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, osoba odpowiedzialna, podmiot przetwarzający i osoby, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednią odpowiedzialnością osoby odpowiedzialnej lub przetwarzającego. 

 • k)    zgoda

  Zgoda to każde dobrowolne, świadome i jednoznaczne oświadczenie woli złożone przez osobę, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego działania potwierdzającego, w którym osoba zainteresowana wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych jest.

2. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest: 

Medialink Communications Consult s.r.o.

Hybernská 1012/30

110 00 Praga 1

Republika Czeska

Tel.: +420 605 512356

E-Mail: info@interpraca.pl

Website: www.interpraca.pl

3. Pliki cookie

Strony internetowe Medialink Communications Consult s.r.o. używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne strony internetowe i serwery wykorzystują pliki cookies. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą być przypisane do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Używając plików cookie, Medialink Communications Consult s.r.o. może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Plik cookie może służyć do optymalizacji informacji i ofert na naszej stronie internetowej w interesie użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem witryny internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania pozycji, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba zainteresowana może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne. 

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Witryna internetowa Medialink Communications Consult s.r.o. gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny, z którego korzysta system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp trafia na naszą stronę internetową (tzw. Odsyłacz), (4) podstrony, do których dostęp następuje można kontrolować system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) datę i godzinę dostępu do strony, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do uniknięcia niebezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Medialink Communications Consult s.r.o. nie wyciąga żadnych wniosków na temat zainteresowanej osoby. Informacje te są raczej wymagane do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam dla niej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz ( 4) udzielenie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem statystycznie i dalej oceniane przez Medialink Communications Consult s.r.o. w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą. 

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie poprzez podanie danych osobowych. To, które dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, wynika z odpowiedniej maski wprowadzania, która jest używana do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i do jej własnych celów. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie może zlecić przekazanie do jednego lub kilku podmiotów przetwarzających, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, który można przypisać osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Rejestrując się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, zapisywany jest również adres IP nadany osobie zainteresowanej przez dostawcę usług internetowych (ISP), data i godzina rejestracji. Te dane są przechowywane z uwzględnieniem faktu, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług oraz, jeśli to konieczne, umożliwić nam zbadanie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie jest wykorzystywane do ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, przy dobrowolnym podaniu danych osobowych umożliwia administratorowi oferowanie osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub zażądać ich całkowitego usunięcia z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie udzieli każdej osobie, której dane dotyczą, w dowolnym momencie na jej żądanie informacji o tym, jakie dane osobowe tej osoby są przechowywane. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub za radą osoby, której dane dotyczą, o ile nie ma ustawowych wymogów przechowywania. Wszyscy pracownicy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie są dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe w tym kontekście. 

6. Możliwości kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne na stronie internetowej Medialink Communications Consult s.r.o. znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą i bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres dla tzw. Poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przekazane przez nią dane osobowe zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to określone w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub przez innego ustawodawcę w ustawach lub rozporządzeniach, które osoba odpowiedzialna za przetwarzanie podlega, zostało dostarczone.

Jeśli cel przechowywania przestaje obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez europejskie dyrektywy i rozporządzenia lub inny odpowiedzialny ustawodawca, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a)    Prawo do potwierdzenia

  Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez europejskie dyrektywy i rozporządzenia prawo do żądania potwierdzenia od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. 

 • b)    Prawo do informacji

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie zapewniają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania
   kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
   odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
   jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu
   istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania
   istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
   jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
   istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą
    

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z transmisją.

  Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. 

 • c)    Prawo do sprostowania

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - w tym poprzez zgłoszenie uzupełniające.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 • d)    Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) 

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wynikające z dyrektywy i rozporządzenia europejskiego do żądania niezwłocznego usunięcia przez osobę odpowiedzialną danych osobowych, które jej dotyczą, pod warunkiem, że zachodzi jeden z poniższych powodów i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne.
   Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
   Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO do Przetwarzanie.
   Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
   Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna.
   Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

   

 • Jeśli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce, aby dane osobowe przechowywane przez Medialink Communications Consult s.r.o. zostały usunięte, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik Medialink Communications Consult s.r.o. zapewni natychmiastową realizację żądania usunięcia.

  Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez Medialink Communications Consult s.r.o., a nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, Medialink Communications Consult s.r.o bierze pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych podmiotów przetwarzających dane, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii tych innych podmiotów przetwarzających dane Zażądał replikacji tych danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne. Pracownik Medialink Communications Consult s.r.o. zajmie się koniecznością w indywidualnych przypadkach.

 • e)    Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • Osoba, której dane dotyczą, kwesonuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
   Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.
   Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
   Osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z. Art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

   

 • Jeżeli jeden z powyższych warunków jest spełniony, a osoba zainteresowana chciałaby zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w Medialink Communications Consult s.r.o., może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik Medialink Communications Consult s.r.o. zadba o ograniczenie przetwarzania.

 • f)     Prawo do przenoszenia danych

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez prawodawcę europejskiego w dyrektywach i rozporządzeniach prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie danych osobowych, które jej dotyczą, które zostały udostępnione osobie odpowiedzialnej przez osobę, której dane dotyczą. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. . 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przypisana osobie odpowiedzialnej.

  Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba zainteresowana ma prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne i jeśli nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.

  Aby dochodzić prawa do przenoszenia danych, osoba zainteresowana może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem Medialink Communications Consult s.r.o.

 • g)    Prawo do sprzeciwu

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e. lub f DS-GVO ma zgłosić sprzeciw. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

  Medialink Communications Consult s.r.o. nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie udowodnić istnienie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obrona przed roszczeniami prawnymi.

  Jeżeli Medialink Communications Consult s.r.o. przetwarza dane osobowe w celu obsługi direct mail, osoba zainteresowana ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką bezpośrednią reklamą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu przez Medialink Communications Consult s.r.o. do celów markengu bezpośredniego, Medialink Communications Consult s.r.o. nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które jest realizowane przez Medialink Communications Consult s.r.o. do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1. DS-GVO ma miejsce, do wniesienia sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

  Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem Medialink Communications Consult s.r.o. lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

 • h)    Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - która wywołuje skutki prawne lub podobny skutek jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna, oraz niniejszych przepisów prawnych zawierać odpowiednie środki służące ochronie praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) następuje za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Medialink Communications Consult s.r.o. podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności również W celu ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, wyrażenia własnego punktu widzenia i zakwesonowania decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw w zakresie zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • i)      Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych 

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

9. Ochrona danych w aplikacjach i procesie aplikacyjnym 

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji o odmowie, pod warunkiem, że usunięcie nie będzie sprzeczne z innymi prawnie uzasadnionymi interesami osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG). 

10. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z AddThis

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponenty firmy AddThis na tej stronie. AddThis to tak zwany dostawca zakładek. Usługa umożliwia uproszczone tworzenie zakładek stron internetowych za pomocą przycisków. Najechanie kursorem myszy na składnik AddThis lub kliknięcie go spowoduje wyświetlenie listy usług tworzenia zakładek i udostępniania. AddThis jest używany w ponad 15 milionach witryn internetowych, a według firmy obsługującej przyciski są wyświetlane ponad 20 miliardów razy w roku.

AddThis jest obsługiwany przez AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Wiedeń, VA 22182, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent AddThis, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent AddThis o przesłanie danych z Witryna internetowa www.addthis.com . W ramach tego procesu technicznego AddThis otrzymuje wiedzę o wizycie i konkretnej stronie tej witryny, z której korzysta system informatyczny, z którego korzysta dana osoba. AddThis otrzymuje również informacje o adresie IP przypisanym przez dostawcę usług internetowych (ISP) systemu komputerowego, z którego korzysta dana osoba, typie przeglądarki, języku przeglądarki, stronie internetowej, z której uzyskano dostęp przed naszą witryną, dacie i godzinie wizyty na naszej stronie internetowej. AddThis wykorzystuje te dane do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Dane i informacje przesyłane w ten sposób do AddThis umożliwiają samej firmie AddThis, a także firmom powiązanym z AddThis lub jej firmami partnerskimi, kierowanie do odwiedzających stronę internetową osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie za pomocą spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach.

AddThis wyświetla spersonalizowane i oparte na zainteresowaniach reklamy na podstawie pliku cookie ustawionego przez firmę. Ten plik cookie analizuje indywidualne zachowanie podczas surfowania w systemie komputerowym, z którego korzysta dana osoba. Plik cookie zapisuje wizyty na stronach internetowych dokonywane przez system komputerowy.

Osoba zainteresowana może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również AddThis umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez AddThis można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość stałego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez AddThis. Aby to zrobić, osoba zainteresowana musi nacisnąć przycisk rezygnacji pod linkiem http://www.addthis.com/privacy/opt-out , który ustawia plik cookie rezygnacji. Plik cookie opt-out ustawiony wraz ze sprzeciwem jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte z systemu osoby, której dane dotyczą, po złożeniu sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać link i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

W przypadku ustawienia opt-out cookie istnieje jednak możliwość, że strona internetowa osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie nie będzie już w pełni wykorzystywana przez osobę, której dane dotyczą.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych AddThis można znaleźć pod adresem http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

11. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Facebooka

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych działające w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako plaorma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub firmowych. Facebook umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem zaproszeń do znajomych. 

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, którą obsługuje osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni Facebook. -Składnik powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE . W ramach tego technicznego procesu Facebook otrzymuje wiedzę, którą konkretną podstronę naszego serwisu odwiedza dana osoba.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę zainteresowaną i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dane dotyczą, przez Facebook. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „ Lubię to”, lub jeśli dana osoba skomentuje, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku danej osoby i zapisuje te dane osobowe Dane.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Facebooka, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczne dotyczące danych opublikowane przez Facebooka, dostępne pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/ , zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Dostępne są również różne aplikacje, które umożliwiają powstrzymanie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu powstrzymania transmisji danych do Facebooka.

12. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google AdSense

Administrator zintegrował Google AdSense na tej stronie internetowej. Google AdSense to usługa online, która umożliwia umieszczanie reklam w witrynach osób trzecich. Google AdSense działa w oparciu o algorytm, który wybiera reklamy wyświetlane w witrynach osób trzecich w celu dopasowania treści odpowiednich witryn osób trzecich. Google AdSense umożliwia targetowanie internautów oparte na zainteresowaniach, które jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Operatorem komponentu Google AdSense jest Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043- 1351, USA.

Celem komponentu Google AdSense jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Alphabet Inc. może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, którą obsługuje osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie uruchamiana przez odpowiedni komponent Google AdSense Przesyłanie danych do Alphabet Inc. w celu reklamy internetowej i naliczania prowizji. W ramach tego technicznego procesu Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, z których Alphabet Inc. korzysta między innymi w celu zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczania prowizji.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Alphabet Inc. umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Alphabet Inc. można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Google AdSense wykorzystuje również tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona na stronach internetowych w celu umożliwienia rejestracji pliku dziennika i analizy pliku dziennika, co umożliwia przeprowadzenie oceny statystycznej. Za pomocą wbudowanego piksela śledzącego Alphabet Inc. może rozpoznać, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, i które linki zostały kliknięte przez osobę, której dane dotyczą. Piksele śledzące służą między innymi do oceny przepływu osób odwiedzających witrynę.

Za pośrednictwem Google AdSense dane osobowe i informacje, które obejmują również adres IP i są niezbędne do zbierania i rozliczania wyświetlanych reklam, są przesyłane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Alphabet Inc. może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Google AdSense jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.pl/intl/pl/adsense/start/.

13. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google Analycs (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponent Google Analycs (z funkcją anonimizacji). Google Analycs to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera między innymi dane, na której stronie dana osoba przeszła na stronę internetową (tzw. Referrer), które podstrony serwisu były odwiedzane lub jak często i jak długo była przeglądana podstrona. Analiza internetowa jest stosowana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.

Operatorem komponentu Google Analycs jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043- 1351, USA.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie korzysta z dodatku „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analycs. Dzięki temu uzupełnieniu adres IP łącza internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych uzyskuje się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analycs jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje pozyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które przedstawiają działania na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analycs umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Google Analycs, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie uruchamiana przez odpowiedni komponent Google Analycs. Przekazywanie danych do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, z których Google korzysta między innymi w celu śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczania prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp i częstotliwość wizyt na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analycs można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analycs w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google oraz temu zapobiec. W tym celu osoba zainteresowana musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analycs za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane ani informacje o wizytach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analycs. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uważana za sprzeciw Google. Jeżeli system informatyczny danej osoby zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, osoba zainteresowana musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analycs. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę, za którą ma wpływ, istnieje możliwość ponownej instalacji lub reaktywacji dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/analytics/terms/de.html . Google Analycs jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

14. Postanowienia o ochronie danych w zakresie stosowania i korzystania z Google AdWords

Administrator zintegrował Google AdWords na tej stronie. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google, a także w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy zdefiniowanie z wyprzedzeniem określonych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy użytkownik wywołuje w wyszukiwarce wynik wyszukiwania odpowiadający słowu kluczowemu. W sieci reklamowej Google reklamy trafiają do serwisów tematycznych z wykorzystaniem automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem zdefiniowanych wcześniej słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz poprzez wyświetlanie reklam stron trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli dana osoba dotrze do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, przechowywany jest tak zwany plik cookie konwersji. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest używany do identyfikacji osoby, której dotyczy. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do określenia, czy niektóre podstrony, na przykład koszyk z systemu sklepu internetowego, zostały odwiedzone na naszej stronie internetowej. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google zrozumienie, czy dana osoba, która przybyła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała sprzedaż, tj. Zrealizowała lub anulowała zakup.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określania całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. Do określenia sukcesu lub niepowodzenia danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google żadnych informacji, które mogłyby zidentyfikować daną osobę.

Plik cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google umieścić plik cookie konwersji w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, może również sprzeciwić się reklamie Google opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba zainteresowana musi wywołać link www.google.de/settings/ads w każdej używanej przez nią przeglądarce internetowej i dokonać tam żądanych ustawień. Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

15. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z LinkedIn 

Administrator ma na tej stronie internetowej zintegrowane komponenty LinkedIn Corporaon. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z LinkedIn w ponad 200 krajach. To sprawia, że LinkedIn jest obecnie największą plaormą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

LinkedIn jest obsługiwany przez LinkedIn Corporaon, 2029 Serlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, odpowiada za kwese związane z ochroną danych poza USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, która jest wyposażona w komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), komponent ten powoduje, że przeglądarka używana przez osobę, której dane dotyczą, pobiera odpowiednią reprezentację komponentu LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins . W ramach tego technicznego procesu LinkedIn uzyskuje wiedzę, którą konkretną podstronę naszego serwisu odwiedza dana osoba.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent LinkedIn i przypisywane do odpowiedniego konta LinkedIn osoby, której dane dotyczą, przez LinkedIn. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje przycisk LinkedIn zintegrowany na naszej stronie internetowej, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn tej osoby i zapisuje te dane osobowe.

LinkedIn zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na LinkedIn w tym samym czasie, co nasza strona internetowa; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent LinkedIn, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do LinkedIn, może zapobiec transmisji, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed wywołaniem naszej strony internetowej. Pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn oferuje opcję rezygnacji z subskrypcji wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam ukierunkowanych, a także zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z partnerów, takich jak Quantcast, Google Analycs, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych LinkedIn są dostępne pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Polityka plików cookie LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

16. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Twittera

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie ma na tej stronie internetowej zintegrowane komponenty z Twittera. Twitter to wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis mikroblogowy, w którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. Tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób niezalogowanych na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tak zwanym obserwującym danego użytkownika. Obserwatorzy to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia docieranie do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, którą obsługuje osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Twittera, powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Twittera z Twittera. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buons . W ramach tego procesu technicznego Twitter otrzymuje informacje o tym, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba. Celem integracji komponentu Twittera jest umożliwienie naszym użytkownikom redystrybucji treści tej strony internetowej, upowszechnienie tej strony w świecie cyfrowym oraz zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę zainteresowaną i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i przypisywane przez Twitter do odpowiedniego konta na Twitterze osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przesłane za jej pomocą dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Twittera danej osoby i będą przechowywane i przetwarzane przez Twittera. 

Twitter zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twittera, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której to dotyczy, jest zalogowana na Twitterze w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Twittera, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wejściem na naszą stronę internetową. Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych na Twitterze można znaleźć pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=de

17. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Xing

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie ma zintegrowane komponenty Xing na tej stronie. Xing to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Poszczególni użytkownicy mogą stworzyć swój osobisty profil na Xing. Na przykład firmy mogą tworzyć profile firm lub publikować oferty pracy na Xing.

Xing jest obsługiwany przez XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni Xing Komponent powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Xing z Xing. Więcej informacji na temat wtyczek Xing można znaleźć pod adresem https://dev.xing.com/plugins . W ramach tego technicznego procesu Xing otrzymuje wiedzę, którą konkretną podstronę naszego serwisu odwiedza dana osoba.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Xing, Xing rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę zainteresowaną i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Xing i przypisywane do odpowiedniego konta Xing osoby, której dane dotyczą, przez Xing. Jeżeli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Xing zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Udostępnij”, Xing przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Xing tej osoby i zapisuje te dane osobowe.

Xing zawsze otrzymuje za pośrednictwem komponentu Xing informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Xing w tym samym czasie, co nasza strona internetowa; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Xing, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Xing, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Xing przed wywołaniem naszej strony internetowej. Zasady ochrony danych opublikowane przez Xing, do których można uzyskać dostęp pod adresem https://www.xing.com/privacy , zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Xing. Xing opublikował również informacje dotyczące ochrony danych dla przycisku udostępniania XING pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

18. Metoda płatności: Postanowienia dotyczące ochrony danych dla PayPal jako metody płatności

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie ma zintegrowane komponenty PayPal na tej stronie. PayPal jest dostawcą usług płatności online. Płatności są przetwarzane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które są wirtualnymi kontami prywatnymi lub biznesowymi. PayPal oferuje również opcję przetwarzania płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie ma konta PayPal. Kontem PayPal zarządza się za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal działa również jako powiernik i oferuje usługi ochrony kupujących.

Europejska spółka operacyjna PayPal to PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Jeśli dana osoba wybierze „PayPal” jako opcję płatności w naszym sklepie internetowym podczas procesu składania zamówienia , dane osoby zainteresowanej zostaną automatycznie przesłane do PayPal . Wybierając tę opcję płatności, osoba zainteresowana wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane, które są niezbędne do przetwarzania płatności. Dane osobowe związane z danym zamówieniem są również wymagane do realizacji umowy kupna.

Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże dane osobowe do PayPal, w szczególności jeśli istnieje uzasadniony interes w transmisji. Dane osobowe wymieniane między PayPal a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie mogą być przekazywane przez PayPal do agencji kredytowych. Celem tej transmisji jest sprawdzenie Twojej tożsamości i zdolności kredytowej.

PayPal może przekazywać dane osobowe spółkom powiązanym i usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności. Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

19. Metoda płatności: Postanowienia dotyczące ochrony danych dla Sofortüberweisung jako metody płatności

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie ma zintegrowane komponenty Sofortüberweisung na tej stronie internetowej. Sofortüberweisung to usługa płatnicza, która umożliwia bezgotówkowe płatności za produkty i usługi w Internecie. Sofortüberweisung to proces techniczny, za pomocą którego sprzedawca internetowy natychmiast otrzymuje potwierdzenie płatności. Dzięki temu sprzedawca może dostarczyć klientowi towary, usługi lub pliki do pobrania natychmiast po złożeniu zamówienia.

Operatorem Sofortüberweisung jest SOFORT GmbH, Fußbergstrasse 1, 82131 Gaung, Niemcy.

Jeśli dana osoba wybierze „Sofortüberweisung ” jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym , dane osoby zainteresowanej zostaną automatycznie przesłane do Sofortüberweisung. Wybierając tę opcję płatności, osoba zainteresowana wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

Podczas przetwarzania zakupu za pośrednictwem Sofortüberweisung, kupujący przesyła PIN i TAN do Sofort GmbH. Sofortüberweisung dokonuje następnie przelewu do sprzedawcy internetowego po technicznym sprawdzeniu salda konta i pobraniu dalszych danych w celu sprawdzenia pokrycia konta. Sprzedawca internetowy jest wówczas automatycznie informowany o wykonaniu transakcji finansowej.

Dane osobowe wymieniane z Sofortüberweisung to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności. Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże inne dane osobowe do Sofortüberweisung, nawet jeśli istnieje uzasadniony interes w transmisji. Dane osobowe wymieniane między Sofortüberweisung a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie mogą być przekazywane agencjom kredytowym przez Sofortüberweisung. Celem tej transmisji jest sprawdzenie Twojej tożsamości i zdolności kredytowej.

Sofortüberweisung może przekazywać dane osobowe spółkom stowarzyszonym i usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu. Osoba zainteresowana może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych przeciwko Sofortüberweisung. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Sofortüberweisung można znaleźć pod adresem https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/

20. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. W przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia, podstawą przetwarzania jest: Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. W celu wypełnienia obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający naszą firmę został ranny, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie będzie oparte na Art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają. Jesteśmy szczególnie upoważnieni do przeprowadzania takich operacji przetwarzania, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 RODO).

21. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które są realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art.6 I lit. f RODO jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców. 

22. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania lub rozpoczęcia umowy.

23. Przepisy prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. Informacje o partnerze umowy). W celu zawarcia umowy czasami konieczne może być przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie będziemy musieli przetworzyć. Na przykład osoba zainteresowana jest zobowiązana do podania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba zainteresowana poda dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje miałby brak podania danych osobowych.

24. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało stworzone przez generator oświadczeń o ochronie danych DGD Deutsche Gesellscha für Datenschutz GmbH, który pracuje jako zewnętrzny inspektor ochrony danych w Würzburgu, we współpracy z prawnikiem ds. IT i ochrony danych Chrisanem Solmecke.

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Medialink Communications Consult s.r.o. (z pomocą Google Translator)

 

 

Polish