Niemcy

Kiedy osoba ma prawo do świadczeń rodzinnych w Niemczech?

Niemcy: Kindergeld, Elterngeld

Pod warunkiem spełniania wymogów określonych poniżej każda osoba mieszkająca w Niemczech ma prawo do zasiłku na dzieci (Kindergeld) oraz dodatków wychowawczych (Elterngeld) na dzieci własne lub adoptowane lub na dzieci współmałżonka (pasierbów). Przy kwalifikowaniu na potrzeby zasiłku na dzieci można uwzględniać również wnuki lub dzieci w rodzinie zastępczej, które mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym.

Zasiłek na dzieci (Kindergeld)

Dodatki rodzinne wypłacane są na wszystkie dzieci aż do ukończenia 18 lat. Dzieci pełnoletnie mogą nadal z nich korzystać, jeżeli:

  • nie ukończyły 21 lat, nie podjęły pracy i zgłosiły się jako osoby poszukujące pracy w urzędzie ds. zatrudnienia w Niemczech lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Islandii, w Liechtensteinie, w Norwegii lub w Szwajcarii;
  • nie ukończyły 25. roku życia i kształcą się w szkole, studiują lub przechodzą szkolenie zawodowe lub znajdują się w okresie przejściowym między dwoma cyklami kształcenia (maksymalnie cztery miesiące), angażują się w wolontariat w znaczeniu § 32 ust. 4 zdanie 1 nr 2 lit. „d” ustawy o podatku dochodowym (EStG) lub nie mogą rozpocząć albo kontynuować szkolenia zawodowego z uwagi na brak miejsc;
  • nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb z racji niepełnosprawności fizycznej, intelektualnej lub psychicznej, stwierdzonej przed ukończeniem 25 roku życia.

Pełnoletnie dzieci mogą być uwzględniane wyłącznie wówczas, gdy po ukończeniu pierwszego szkolenia zawodowego nie są zatrudnione. Dopuszczalne jest zatrudnienie w wymiarze do 20 godzin regularnej pracy w tygodniu, szkolenia zawodowego lub nieistotnego zatrudnienia.

Jeśli dziecko odbyło zasadniczą służbę wojskową lub zastępczą służbę cywilną, zasiłek na dzieci może być wypłacany na dzieci, które przechodzą szkolenie lub znajdują się w okresie przejściowym między dwoma cyklami kształcenia albo na dzieci szukające zatrudnienia powyżej limitów wiekowych wskazanych wcześniej. W takim przypadku koniec przedmiotowego okresu przesuwany jest o długość odbytej służby. Zasiłek na dzieci nie jest jednakże wypłacany w trakcie trwania zasadniczej służby wojskowej lub zastępczej służby cywilnej.

Nie można otrzymywać zasiłku na dzieci w odniesieniu do dziecka, które zainteresowana osoba, jej współmałżonek lub inna osoba, z którą dane dziecko pozostaje w relacji „rodzic-dziecko” otrzymuje podobne świadczenie.

Dodatek wychowawczy (Elterngeld)

Dodatek wychowawczy wypłacany jest matce lub ojcu, jeśli rodzice zamieszkują to samo gospodarstwo domowe co dziecko i sami je wychowują. Rodzic otrzymuje dodatek jeśli pracuje mniej niż 30 godzin tygodniowo. Może ono być wypłacane do ukończenia przez dziecko 14 miesięcy.

Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Niemczech Lipiec 2012 r 25 Współmałżonkowie lub partnerzy sprawujący opiekę nad dzieckiem po jego urodzeniu (nawet jeśli nie jest to ich własne dziecko) mogą na takich samych warunkach otrzymać dodatek wychowawczy. Te same zasady mają zastosowanie do krewnych aż do trzeciego stopnia, jeśli rodzice ze względu na różne okoliczności (choroba, niepełnosprawność lub śmierć) nie mogą zajmować się dzieckiem.

W przypadku dzieci adoptowanych oraz dzieci zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym w celu adopcji dodatek wychowawczy może być wypłacany przez maksymalnie 14 miesięcy. Ten 14-miesięczny okres rozpoczyna się wraz z przeprowadzką dziecka do danego gospodarstwa domowego. Uprawnienie do pobierania świadczenia wygasa wraz z osiągnięciem przez dziecko wieku 8 lat.

Snímek: Pond5.com
Data publikacji: 25.01.2020, zaktualizowany: 9.03.2020
Tematy: Życie i praca w UE, Zabezpieczenie społeczne, IX. Świadczenia rodzinne

© Unia Europejska, 2012